Regulaminy w bibliotece - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Regulaminy w bibliotece

Regulaminy obowiązujące w bibliotece szkolnej SP 25 w Lublinie

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego po uprzednim założeniu kart czytelnika lub pojawieniu się ucznia w aplikacji MOL-net.
 2. Książki można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 4 tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji poprzez dziennik elektroniczny.
 5. Jeżeli uczeń nie przeczytał książki może przed upływem terminu zwrotu prosić o prolongatę. Decyzja o przedłużeniu okresu wypożyczenia książki jest zależna od zainteresowania innych czytelników daną pozycją książkową.
 6. Książek wypożyczonych nie wolno odstępować innym osobom.
 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki i jest zobowiązany do ich szanowania. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest zwrócić bibliotece taki sam tytuł lub inny wskazany przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadający aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) pozycji.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 9. Uczniowie i nauczyciele szkoły, którzy z niej odchodzą są zobowiązani do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 10. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane następujące kary: okresowe wstrzymanie wypożyczeń, uwaga negatywna do dziennika.
 11.  Na terenie biblioteki obowiązuje cisza.
 12. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może podjąć decyzje inne niż wynikałoby to z niniejszego regulaminu.

§ 1

 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 4. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 5. Podręczniki lub materiały edukacyjne są nieodpłatnie wypożyczane uczniom szkoły na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie dłuższy niż rok szkolny.

§ 2

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu/dniach i godzinach uzgodnionych między nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy, nie później jednak niż do 14 dnia od rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 2. Wypożyczenie podręcznika/materiału edukacyjnego może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
 3. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez nauczyciela bibliotekarza do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 4. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego z różnych powodów zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.
 5. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniowi na rok szkolny. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
 6. Materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VIII odbiera dla całej klasy nauczyciel przedmiotu uczący w danej klasie.
 7. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itp. stanowią integralną część podręczników i nie mogą być wypożyczane oddzielnie.
 8. Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczanie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 9. Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodzica, potwierdzonej podpisem, w zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją bibliotekarzowi.

§3

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do zachowania troski o ich walor estetyczny oraz chronienie ich przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 3. Do obowiązków ucznia należy obłożenie wypożyczonych z biblioteki podręczników.

§4

 1. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/opiekunów ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej koszt zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 2. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę i na jego rzecz należy dokonać stosownej wpłaty.
 3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone są płyty CD/DVD, mapy, plansze itp., należy je zwrócić razem z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 4. Przepis ust. 1 i 2 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§5

 1. Decyzje w kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.