Wolontariat - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

Podstawa prawna funkcjonowania wolontariatu:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431)
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 9.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – art. 2 pkt 3, art. 43, art. 44 ust. 1, ust. 5

Iekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym.
 3. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do całej społeczności szkolnej, ludzi którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Postanowienia ogólne

 1. Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Koło jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
 3. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynatorzy, którzy czuwają nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
 4. Członkami Koła mogą być uczniowie szkoły, którzy chcą działać na rzecz innych.
 5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 6. Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 7. Na zakończenie każdego roku szkolnego koordynatorzy przygotowują sprawozdanie z działalności Koła.

Cele działania:

 1. Angażowanie do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Aktywizowanie do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
 7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
 10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi na zasadzie wolontariatu w środowisku lokalnym.

Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania,
 • gazetkę ścienną,
 • stronę internetową szkoły.
 • imprezy kulturalno-charytatywne,
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła,
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
 • współpracę z parafią św. Mikołaja w Lublinie.
 • pomoc koleżeńską w nauce.

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontariackie w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole.
 3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatorów w realizacji swoich działań w ramach pracy Koła.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 6. Wszystkie podejmowane przez wolontariusza działania będą zgodne z zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią Covid-19.

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 • realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
 • systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
 • wolontariusze który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
  • wyrażenie uznania słownego,
  • uwaga pozytywna w dzienniku elektronicznym
  • pochwałę na forum szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
  • wręczanie listów pochwalnych lub dyplomów wolontariuszom,
 2. Wolontariusz, który wypracował liczbę 15 godzin uczestnicząc w działaniach wolontariackich, otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

Organizacja

 1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.
 2. Pracą Koła kierują koordynatorzy, do zadań których należą:
  • planowanie kierunków działań,
  • koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
  • wspieranie wolontariuszy w działaniach,
  • nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
  • inspirowanie członków do podejmowania działań,
  • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
  • stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
 3. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia głownie po zajęciach dydaktycznych, w wyjątkowych sytuacjach w godzinach nauki szkolnej.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatorów i Dyrektora Szkoły.
 2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.

Zgoda rodzica do pobrania: Download icon Zgoda rodzica na udział dziecka w Szkolnym Kole Wolontariatu pdf 0.03 Mb