Konkursy przedmiotowe - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Konkursy przedmiotowe

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty skierowane są do uczniów klas 4-8 wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem.

Ich celem jest:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
  • tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,
  • propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
  • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla.

Uprawnienia laureata i finalisty

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje:

  • najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  • zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem,
  • przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finalista otrzymuje dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.