Kalendarz organizacji roku szkolnego 2023/2024 - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Article heading icon

Kalendarz organizacji roku szkolnego 2023/2024

I okres 04.09.2022r. – 26.01.2024r.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 –4 września (poniedziałek)
 • Złożenie przez rodziców/opiekunów pisemnej deklaracji, w której wskazują język obcy, z którego uczeń przystąpi do egzaminu – do 29 września 2023.
 • Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z możliwymi warunkami i formami dostosowania egzaminu do 29 września 2023r.
 • Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII:
  klasy I – III – g. 16.00; klasy IV – VI – g. 17.00; klasy VII – VIII – godz. 18.00
  • 13 września – zebranie organizacyjne (środa )
  • 26 października (czwartek)
  • 14 grudnia ( czwartek)
  • 17 stycznia (środa) zmiana terminu na 23 stycznia (wtorek)
 • Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) opinii poradni psych.-ped. w celu dostosowania warunków egzaminu – do 13 października
 • 27 października (piątek) – Dąb katyński – uroczystość szkolna
 • Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: do 14 grudnia.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia, 1 stycznia 2024r. dniem wolnym
 • Termin poprawy śródrocznych ocen klasyfikacyjnych: do 18 stycznia
 • Wystawienie śródrocznych ocen w dzienniku elektronicznym: do 19 stycznia do g. 12.00
 • Plenarne zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej: 24 stycznia (środa)
 • Zabawa karnawałowa: 25 stycznia
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 • Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024
 • Zakończenie I okresu: 26 stycznia 2024r.

II okres 29.01.2024 – 21.06.2024r.

 • Rada podsumowująca 15 lutego 2024r.
 • Zebrania z rodzicami
  klasy I – III – g. 16.00; klasy IV – VI – g. 17.00; klasy VII – VIII – godz. 18.00
  • 20 marca 2024r. ( środa)
  • 16 maja 2024r. ( czwartek)
 • Konsultacje indywidualne dla klas IV-VI g.17.00 dla klas VII-VIII godz.18.00
 • Wiosenna przerwa świąteczna : 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Egzamin ósmoklasisty:
  • 14 maja (wtorek) – egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja (środa) – egzamin z matematyki.
  • 16 maja (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.
  • Terminy dodatkowe: 10,11,12 czerwca
 • Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 17 maja 2024r.
 • Termin poprawy rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych do 10 czerwca 2024r.
 • Wystawienie ocen w dzienniku do 11 czerwca 2024r.
 • Klasyfikacja 13 czerwca 2023r. ( czwartek)
 • Złożenie pisemnych wniosków do dyrektora o egzamin poprawkowy – 14 czerwca 2024r. do godz. 10.00
 • Dodatkowe dni wolne:
  • 2 maja ( czwartek)
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 31 maja – piątek po Bożym Ciele
  • 8 czerwca – Festyn z okazji Dnia Dziecka
 • Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej –17 czerwca 2024r.( poniedziałek)
 • Przekazanie dyrektorowi dokumentacji do podpisu – do 19 czerwca 2024r. do godz. 10.00
 • Uroczyste zakończenie zajęć – 21 czerwca 2023r.
 • Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej 26.06.2024r.
 • Ferie letnie – 22 czerwca- 31 sierpnia 2024r.