Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie

ul. Sieroca 17

20-089 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 19.02.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.02.2024 r.

Strona internetowa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie
Strona Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Strona Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Zapewniono opis alternatywny dla określonego zbioru zdjęć, obrazów, grafik i dokumentów w formacie pdf.
Zachowano hierarchię nagłówków dla zbiorów tekstowych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 22.02.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 22.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel bibliotekarz - Iwona Możdżeń, iwona.mozdzen@zsp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817474849. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie wchodzą Przedszkole nr 6 ul. Sieroca 13 i Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego ul. Sieroca 17,. Siedziba główna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego ul. Sierocej 17.

Przedszkole nr 6 ul. Sieroca 13
Dojście i dojazd do budynku Przedszkola nr 6 od ul. Sierocej, wejście główne na teren przedszkola przez 2 stopnie schody z podjazdem dla wózków, brak ograniczeń w obszarze kontroli.
Budynek posiada wejście boczne przeznaczone tylko dla dostawców artykułów żywieniowych i chemicznych.
Budynek parterowy.
W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Łazienki nie są przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Sierocej.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego, ul. Sieroca 17
Wjazd na parking i wejście główne do budynku szkoły Podstawowej nr 25 znajduje się od ul. Sierocej do którego prowadzą dwa stopnie.
Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Budynek dwupiętrowy nie ma windy. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
Budynek nie posiada, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Sierocej przy bramie wjazdowej do szkoły.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.